Президент Латвійської Республіки Егілс Левiтс President of the Republic of Latvia Egils Levits

Егілс Левітс — (латис. Egils Levits, 30 червня 1955 року, Рига) — латвійський юрист, політолог. Чинний президент Латвії.

Вже з перших годин неоголошеної росією війни проти України різко засудив дії росіян, виступив на підтримку українського народу. У заяві від 24 лютого цього року наголосив, що обов’язком цивілізованого світу є «надати Україні всіляку підтримку, включно зі зброєю, необхідну для повноцінного захисту від агресора, застосувати максимально жорстких санкцій, щоб покарати росію та відправити її в ізоляцію», а також що «не можна дати росії перемогти у цій війні».

Після того, як перебував з робочим візитом в Україні 13 квітня цього року разом з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, пан Левітс заявив, що вважає дії російських загарбників в Україні геноцидом. «Побачивши на власні очі те, що сталося з Україною, мені здається, що там є всі ознаки геноциду. Я б назвав це геноцидом, хоча юридично один із міжнародних судів встановить це пізніше», – заявив Егілс Левітс.

Латвія створила всі умови, щоб прихистити українців. Як зазначив пан Левітс: « … Латвія одна з багатьох країн ЄС, що сьогодні стала прихистком та новою домівкою для численних біженців з України. Вже зареєстровано понад 30 тисяч переселенців з України. У Латвії ухвалений спеціальний закон про підтримку українських біженців, в якому прописані особливі форми підтримки. Зокрема, передбачена фінансова допомога для біженців, і вона аналогічна тій, що отримують громадяни Латвії. Це включає в себе і разову виплату, коли людина щойно прибула в країну, і регулярну щомісячну допомогу, котра дуже подібна до допомоги громадянам Латвії, якщо вони не мають доходів. Цей закон також передбачає, що не потрібно окремого дозволу на роботу – людина може одразу починати працювати. При цьому треба врахувати, що в Латвії існує дефіцит робочої сили. Проблемою власне, є не безробіття, а брак робочих рук – підприємствам важче знайти працівників. Людям, які бажають і можуть працювати, не тяжко знайти роботу».

Також Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ініціативу позбавлення громадянства тих жителів Латвії, які підтримують повномасштабне вторгнення росії проти України. «Я думаю, що росіяни, які живуть у Латвії, повинні зайняти певну позицію. І більшість із них так і зробили, тому що в такій ситуації жодного ефекту нейтральності бути не може. Якщо хтось нейтральний, він не зрозумів суті справи», – вважає Левітс.

Під час засідання глав держав та урядів НАТО у Мадриді наприкінці червня цього року Егілс Левітс наголосив: «Латвія – одна із головних країн, що підтримують Україну. Ми вже надали такої допомоги в об’ємі 0,7 відсотка від нашого ВВП, разом із Естонією, Польщею і Литвою». За його словами, це найбільший рівень допомоги по відношенню до ВВП.

«Я скажу коротко щодо України — Україна має виграти цю війну», — резюмував президент Латвії Егілс Левітс.

Egils Levits – (lat. Egils Levits, June 30, 1955, Riga) – a Latvian lawyer, political scientist. Current President of the Republic of Latvia.

Already from the first hours of Russia’s undeclared war against Ukraine, he strongly condemned the actions of the Russians and came out in support of the Ukrainian people. In a statement dated February 24 of this year, he emphasized that it is the duty of the civilized world to “provide Ukraine with all kinds of support, including weapons, necessary for full protection against the aggressor, apply the most severe sanctions to punish Russia and send it into isolation,” as well as that “it is impossible to let Russia win this war.”

After the working visit to Ukraine on April 13 this year, together with President of the Republic of Poland Andrzej Duda, President of the Republic of Lithuania Gitanas Nausėda and President of the Republic of Estonia Alar Karis, Mr. Levits stated that he considers the actions of the Russian invaders in Ukraine as genocide. “Having seen with my own eyes what happened to Ukraine, it seems to me that there are all signs of genocide there. I would call it genocide, although legally one of the international courts will establish it later,” said Egils Levits.

Latvia created all conditions to shelter Ukrainians. As Mr. Levits noted: “… Latvia is one of the many EU countries that today have become a shelter and a new home for numerous refugees from Ukraine. More than 30,000 migrants from Ukraine have already been registered. Latvia has adopted a special law on support for Ukrainian refugees, which prescribes special forms of support. In particular, financial assistance is provided for refugees, and it is similar to that received by citizens of Latvia. This includes both a one-time payment when a person has just arrived in the country and a regular monthly allowance, which is very similar to the allowance given to Latvian citizens if they have no income. This law also envisages that a separate work permit is not required – a person can start working immediately. At the same time, it should be taken into account that there is a shortage of labor in Latvia. Actually, the problem is not unemployment, but a lack of workers – it is more difficult for enterprises to find employees. It is not difficult for people who are willing and able to work to find a job.”

Also, President of Latvia Egils Levits supported the initiative to deprive the citizens of Latvia who support the full-scale invasion of Russia against Ukraine of citizenship. “I think that Russians who live in Latvia should take a certain position. And most of them did so, because in such a situation there can be no effect of neutrality. If someone is neutral, he or she did not understand the essence of the matter,” Levits says.

During the meeting of NATO heads of state and government in Madrid at the end of June this year, Egils Levits emphasized: “Latvia is one of the main countries supporting Ukraine. We have already provided support that equals to 0.7 percent of the GDP to help Ukraine, together with Estonia, Poland and Lithuania.” According to him, this is the highest level of assistance in relation to GDP.

“I will say briefly about Ukraine – Ukraine must win this war,” summed up Latvian President Egils Levits.