Спікер Саейми Латвійської Республіки Інара Мурніеце Speaker of the Saeima of the Republic of Latvia Ināra Mūrniece

Інара Мурніеце — (латис. Ināra Mūrniece; народ. 30 грудня 1970, м.Рига) — латвійська журналістка, політик, парламентар, Спікер Саейми (Парламенту) Латвійської Республіки (2014 – 2022 рр.)

З перших днів повномасштабної російської війни проти України виступила на підтримку українського народу, різко засудила злочинні дії країни-агресора, закликала до її якомога більш повної ізоляції на всіх можливих міжнародних майданчиках, розпочала координаційну діяльність у Саеймі Латвії з метою організації всебічної допомоги Україні на парламентському рівні.

Під особистим проводом Інари Мурніеце Саейма Латвії ухвалила низку важливих політичних документів на підтримку України. Зокрема вже 24 лютого 2022 р. в Саеймі Латвії було ухвалено Заяву про засудження російської військової агресії та широкомасштабного вторгнення в Україну, а також Білорусі за її роль у військовому нападі на Україну; 3 березня 2022 р. – Заяву на підтримку надання Україні статусу країни-кандидата в ЄС та закликом до всіх країн-членів ЄС підтримати надання такого статусу Україні; 17 березня 2022 р. Заяву із закликом до держав-членів ООН негайно домовитися про створення безпольотної зони над Україною для збереження життя українців від російських ракетних ударів; 21 квітня 2022 р. – Заяву про засудження воєнних злочинів росії в Україні та визнання (одною з перших в світі) дій країни-агресора геноцидом українського народу; 11 серпня 2022 – Заяву щодо визнання (другою після Сейму Литви) росії державою, що підтримує тероризм.

7 квітня 2022 р., за безпосереднього лідерства Інари Мурніеце та керівництва усіх чотирьох партій урядової коаліції в Саеймі Латвії було ухвалено безпрецедентний Закон про оголошення 9 травня 2022 р. в Латвії Днем пам’яті постраждалих та загиблих в Україні.

Спікер Мурніеце відіграла важливу роль у надзвичайно оперативному прийнятті Саеймою Латвії пакету законів, необхідних для забезпечення підтримки українців, які прибули до Латвії у пошуках притулку від нелюдської війни злочинно путінської росії. Так, вже 3 березня 2022 р. латвійський парламент терміново, за один день розглянув і прийняв Закон про підтримку цивільного населення України, за яким громадянам України надавалося право отримання латвійських довгострокових національних віз з правом працевлаштування строком дії в один рік, безкоштовно отримати первинну допомогу після прибуття до Латвії – послуги з проживання та харчування, товари першої необхідності, медичні послуги у державних закладах охорони здоров’я. Органи місцевого самоврядування наділялися правом передавати фінансові ресурси чи майно на підтримку українців. 16 червня 2022 р. Саейма Латвії ухвалила зміни до зазначеного Закону для продовження терміну дії механізму первинної допомоги тимчасово переміщеним особам з України.

23 березня 2022 р., Спікер Мурнієце стала одною з перших лідерів парламентів світу, хто здійснив візит солідарності в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. За умов реальної загрози особистій безпеці у зв’язку із бойовими діями проти російських загарбницьких військ під Києвом, у складі делегації керівників парламентів балтійських країн Інара Мурніеце зустрілася з керівництвом Української Держави – Президентом Володимиром Зеленським, Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. «Українці налаштовані боротися. І вони налаштовані у війні перемогти. Вони знають, що у цій війні переможуть. Тому вони просять зброї, щоб якомога швидше закінчити війну,» – сказала Спікер Мурніеце журналістам, говорячи про враження після візиту.

За значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі, Указом Президента України від 21 жовтня 2022 р. нагороджена Орденом Князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Ināra Mūrniece – (born December 30, 1970, Riga) – Latvian journalist, politician, parliamentarian, Speaker of the Saeima (Parliament) of the Republic of Latvia (2014 – 2022).

From the first days of the full-scale russian war against Ukraine, strongly supported the people of Ukrainian, condemned criminal actions of the aggressor country, called for its complete isolation on all possible international platforms, started coordinating the activities in the Saeima of Latvia to organize a comprehensive support of Ukraine at the parliamentary level.

Under Ināra Mūrniece’s personal leadership, the Saeima of Latvia adopted a number of important political documents in support of Ukraine, including a Statement condemning russia’s military aggression and full-scale invasion of Ukraine, as well as Belarus for its role in the attack on Ukraine already on February 24, 2022; a Statement in support of granting Ukraine the status of a candidate-country in the EU and calling for all EU member states to support the granting of such status to Ukraine on March 3, 2022; a Statement calling on UN member states to immediately agree on the creation of a no-fly zone over Ukraine to protect the lives of Ukrainians from russian missile strikes on March 17, 2022; a Statement condemning russia’s war crimes in Ukraine and recognizing (one of the first in the world) the actions of the aggressor country as genocide of the Ukrainian people on April 21, 2022; a Statement recognizing (second after the Seimas of Lithuania) russia a state that supports terrorism on August 11, 2022.

On April 7, 2022, advocated by Ināra Mūrniece and heads of all four parties of the government coalition in the Saeima of Latvia, an unprecedented Law declaring the day of May 9, 2022, as Day of Remembrance of Victims and Victims of Ukraine was adopted.

Speaker Mūrniece played an important role in the extremely prompt adoption by the Saeima of Latvia of a package of laws necessary to ensure support for Ukrainians, who arrived in Latvia seeking refuge from the inhumane war of putin’s criminal russia. Already on March 3, 2022, the Latvian parliament urgently, in one day, considered and adopted the Law on the Support of the Civilian Population of Ukraine, which granted citizens of Ukraine the right to obtain Latvian long-term national visas and a working permit for a period of one year, to receive free primary care after arrival in Latvia – accommodation and food services, essential goods, medical services in public health care institutions, etc. Local self-government bodies in Latvia were granted the right to transfer financial resources or property to support Ukrainians. On June 16, 2022, the Saeima of Latvia adopted amendments to the Law to extend the period of validity of the mechanism of primary assistance to temporarily displaced persons from Ukraine.

On March 23, 2022, Speaker Mūrniece became one of the first leaders of parliament to make a solidarity visit to Ukraine after the beginning of the full-scale Russian invasion. In the conditions of real threat to personal safety because of the combat activities against the russian invading forces near Kyiv, Ināra Mūrniece, being part of the delegation of heads of parliaments of the Baltic countries, met with the leadership of the Ukrainian State – President Volodymyr Zelenskyy, Chairman of the Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk, and Prime Minister Denys Shmyhal. “Ukrainians are determined to fight. And they are determined to win in the war. They know that they will win in this war. That is why they are asking for weapons to end the war as soon as possible,” Speaker Mūrniece told reporters, speaking about her impressions after the visit.

For significant personal merits in strengthening interstate cooperation, support of the state sovereignty and territorial integrity of Ukraine, a significant contribution into the popularization of the Ukrainian State in the world, by the Decree of the President of Ukraine dated October 21, 2022, Ināra Mūrniece was decorated with the Order of Prince Yaroslav the Wise II degree.